Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Overblijf Academie B.V.

 

Artikel 1

Termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Deelnemer: Degene die de training of cursus daadwerkelijk gaat volgen of de contactpersoon voor de incompany basistraining of andere dienst.
  • Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de kosten voor de opleiding, training of andere dienst.
  • Annuleren: Het opzeggen van de deelname aan de cursus, training of andere dienst door de deelnemer, contactpersoon of contractant.
  • Geplande startdatum: De aan de deelnemer per brief of telefoon meegedeelde datum waarop de (eerste) bijeenkomst plaats vindt.
  • Bruto prijs: De prijs van de cursus of dienst  zoals deze in de meest recente versie van het informatiemateriaal van Overblijf Academie B.V. staat vermeld.
  • Netto prijs: Het door de contractant verschuldigde totale bedrag, zijnde de brutoprijs verminderd met eventuele korting.
  • BTW: Alle door Overblijf Academie B.V. geleverde cursussen en  trainingen zijn vrij van BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Over alle andere diensten van Overblijf Academie B.V. wordt BTW berekend.

Inschrijven en indelen

Artikel 2

De aanmelding wordt op het ogenblik van ontvangst van het aanmeldingsformulier door Overblijf Academie B.V. aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk of telefonisch aan de deelnemer wordt meegedeeld.

Artikel 3

Overblijf Academie B.V. behoudt zich het recht voor de indeling van cursussen en trainingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een training of opleiding worden afgelast. Overblijf Academie B.V. behoudt zich het recht voor bij over intekening aanmeldingen niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers of contactpersonen ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.

 

Bijeenkomsten

Artikel 4

Overblijf Academie B.V. levert hetgeen wat op de meest recente versie van het informatiemateriaal staat vermeld. Om reden van herprogrammering van eisen op advies van externe adviesorganen  en/of om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Overblijf Academie B.V. zich het recht voor de cursus- of programma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 5

De deelnemer mag maximaal 1 keer afwezig zijn tijdens een meerdaagse training. Indien de deelnemer vaker afwezig is dan behoudt Overblijf Academie B.V. het recht om de deelnemer alleen een certificaat  van de gevolgde trainingsdag te verstrekken.

Betaling

Artikel 6

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Op de factuur wordt duidelijk vermeld dat de betaling dient te geschieden voordat de eerste cursusdag aanvangt. Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de cursus of training worden ontzegd of de dienst niet worden geleverd. Hierdoor vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Overblijf Academie B.V. niet.

Artikel 7

Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde rente, voor rekening van de contractant.

Artikel 8

De overeenkomst kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Overblijf Academie B.V. worden verbroken. 

Annuleren

Artikel 9

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum van de poststempel van de brief of de datum van automatische bevestiging van het mailbericht geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de bevestiging van Overblijf Academie B.V. dat de annulering is ontvangen en verwerkt. De (start)datum van de cursus, training of dienst geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

Artikel 10

Indien de cursus, training of dienst binnen veertien dagen voor de startdatum wordt geannuleerd is men de totaalprijs voor de scholing of dienst verschuldigd.

Artikel 11

Indien de cursus, training of dienst na aanvang wordt geannuleerd is men de totaalprijs voor de  scholing of dienst verschuldigd.

Artikel 12

Indien de scholing of dienst wordt geannuleerd om reden van overlijden van de deelnemer of indien er sprake is van zodanige uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de kosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, vervallen de eerder genoemde betalingsvoorwaarden. Overblijf Academie B.V. kan in een dergelijk geval ook kiezen voor een korting op een volgende af te nemen cursus, training of dienst door de betrokken deelnemer. De deelnemer die een beroep wenst te doen op de bovenstaande clausule zal hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek moeten indienen bij Overblijf Academie B.V..

Copyright

Artikel 13

Van het door Overblijf Academie B.V. verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Overblijf Academie B.V.. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Persoonsregistratie

Artikel 14

Met alle informatie die door of over deelnemers verstrekt wordt vooraf of tijdens de cursus en waarvan verwacht mag worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is wordt door de organisatie en haar medewerkers vertrouwelijk mee omgegaan.

Klachten

Artikel 15

In geval van klachten met betrekking tot de scholing of diensten dient men zich uitsluitend schriftelijk te wenden tot Overblijf Academie B.V. B.V..

Rechtsverhouding

Artikel 16

Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaren de deelnemer en de contractant de Algemene Leveringsvoorwaarden van Overblijf Academie B.V. te kennen en te accepteren.

Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Overblijf Academie B.V., de deelnemer en de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Tot geschillen beslechting is slechts de Nederlandse Rechter bevoegd.

Scroll naar beneden